S U R A T K E T E R A N G A N


NO : 07 / 422.2 / GGS / 51 / 2001

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini :

    Nama            : Lidia L. Dimu

    NIP            : 620 008 913

    Jabatan         : Kepala Sekolah

    Unit Kerja        : SDM Mondo Mia

 

Dengan ini menerangkan dengan sebenar – benarnya bahwa yang bersangkutan :

Nama            : Wunda Lero

    NIP            : 130 763 232

    Jabatan         : Guru

    Unit Kerja        : SDM Mondo Mia

 

Benar Sebagai Guru Pemandu Mata Pelajaran pada SD Gugus Rita Kaka tahun 1998 sampai dengan tahun 2001

 

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk di gunakan seperlunya.

 

Rita Kaka, 17 September 2001

 

 

Mengetahui

Pengawas TK / SD Binaan                         Ka.SD Inti Rita Kaka

Gugus Rita Kaka

 

 

( Martha Kondi, B.A )                         ( Lidia L. Dimu )

NIP. 130 671 002                             NIP. 620 008 913

Advertisements